La Junta Directiva del Club Natació Granollers ha evidenciat l’acord del compromís i adopció de la política de Complience a l’entitat, signant una declaració per la qual dotarà d’un Model de Prevenció de Delictes en matèria de responsabilitat penal d’empresa, és a dir, un Manual de Compliance, per tal d’implementar les mesures de vigilància i control adients per prevenir el risc d’esdeveniment de delictes corporatius i/o per reduir la possibilitat de la seva comissió per part de la persona jurídica.

Aquesta decisió s’emmarca dins de la voluntat de la Junta de dotar a l’entitat d’un entorn ètic que enforteixi la seva cultura de respecte i compliment de l’ordenament jurídic com a criteri que ha de regir la realització de les activitats mercantils i/o empresarials de l’entitat. Un model de Compliance que marcarà el compliment de les tasques i funcions dels membres i socis del Club, sense cap excepció, i servirà de guia en les relacions que aquesta mantingui amb altres entitats, amb els socis, clients, proveïdors, socis de negoci i tercers interessats, en general. Per a acomplir aquesta voluntat, la Junta Directiva es compromet a facilitar els mitjans humans i materials necessaris per l’efectiva implantació del model de prevenció de delictes.

Amb aquest pas, la Junta Directiva es mostra plenament sensibilitzada i involucrada  en el procés de la implantació d’un complet, eficient i eficaç sistema de gestió del Club, orientat al compliment de la llei, a l’objecte de dur a terme una tasca de govern i gerència basada en la responsabilitat, transparència, flux d’informació, observança del Codi Ètic i que serveixi de fonament i exemple en el compliment del Sistema de Compliment Normatiu o CCS.

“Sempre ha estat voluntat d’aquesta Junta Directiva dotar de les eines necessàries per a vetllar i garantir la instauració de codis ètics i de conducta.  Un treball previ de molts mesos i que portarà una feina d’implementació que ens ha de permetre ser molt més transparents i establir una cultura organitzativa adequada als valors que defensem”, valora el president del CNG, Eduard Escandell.

Recordem que el passat desembre de 2017 es va encarregar a FAURA–CASAS, Auditors-Consultors, un informe de Due Diligence, en el que els auditors van concloure, entre d’altres extrems, que l’entitat hauria de dotar-se d’un Model de Prevenció de Delictes en matèria de responsabilitat penal d’empresa (Manual de compliance). Per aquest motiu, el 30 de setembre de 2019, els responsables de la Consultora amb col·laboració del despatx Martínez Ramos – de la Cruz Advocats van presentar l’estudi inicial de l’organització i el mapa de riscos penals, com a primer pas per a encetar l’elaboració i posada en marxa d’un sistema de Compliance, i amb el propòsit de continuar avançant en el camí encetat per a donar compliment a les obligacions legals del Club.