Defensor/a del Soci

Article 42 del Estatuts del CNG

El defensor del Soci és un òrgan unipersonal i independent de la Junta Directiva, de caràcter consultiu, nomenat per la Junta Directiva amb una durada d’ 1 any prorrogat per mutu acord fins a un màxim de 6 anys.

El defensor del soci ha de tenir 10 anys d’antiguitat a l’entitat i estar al corrent del pagament de la quota.

La seva funció serà fer propostes per millorar el funcionament del Club o de la Junta Directiva, però la decisió final serà presa per I’òrgan que estatutàriament tingui la competència.

S’instal·larà ai Club una Bústia així corn es facilitarà una adreça de correu electrònic a tots els socis, per poder fer les diferents propostes que faran arribar al defensor del soci.

Cessarà en les seves funcions per les causes següents:

  • a) Acabament del mandat natural
  • b) Renuncia a seguir en el càrrec
  • c) Per finalització del mandat de la Junta Directiva que el va nomenar
  • d) Mort o incapacitat
  • e) Pèrdua de la condició de soci

Contacta!