Defensor del Soci

Article 42 del Estatuts del CNG

El Defensor del Soci és un òrgan unipersonal i independent de la Junta Directiva, de caràcter consultiu, nomenat per la Junta Directiva amb una durada d’1 any prorrogat per mutu acord. El defensor del soci ha de tenir 10 anys d’antiguitat a l’entitat  i estar al corrent del pagament de la quota.

La seva funció serà l’assistència, l’assessorament i la defensa del soci, en qualsevol dubte, queixa o problema sorgit o derivat de la relació entre els socis i l’entitat; i compleix les seves funcions amb autonomia i d’acord amb el seu criteri.

Aquest òrgan no pot substituir les facultats i competències, així com les responsabilitats tant de la Junta Directiva com de la l’Assemblea mateixa, que emanen dels Estatuts socials; la seva responsabilitat s’ha de circumscriure a aconsellar sobre les matèries que se li plantegin, i pot formular les recomanacions que consideri necessàries per aconseguir una millora en les relacions entre l’entitat i els socis.

El càrrec de Defensor del Soci és honorífic i no pot rebre cap compensació per la seva responsabilitat. Així mateix, és incompatible amb la condició de membre de la Junta Directiva, de la Junta del Consell d’Honor, de la Junta Gestora, de la Junta Electoral i de la mesa electoral, candidat a president o membre d’una candidatura si escau, i no pot pertànyer a cap comissió o comitè consultiu, tècnic o disciplinari.

El Defensor del Soci ha de rebutjar les queixes anònimes, aquelles en què s’adverteixi mala fe, manca de fonament o inexistència de pretensió i aquelles la tramitació de les quals pugui produir un perjudici als drets legítims de tercers.

La Junta Directiva l’ha de dotar necessàriament dels mitjans materials i de personal que necessiti per al compliment de la seva responsabilitat, i informarà periòdicament, en funció de la urgència, a la Junta dels temes sorgits.

Cessarà en les seves funcions per les causes següents:

 1. Acabament del mandat natural
 2. Renúncia a seguir en el càrrec
 3. Per finalització del mandat de la Junta Directiva
 4. Mort o incapacitat
 5. Pèrdua de la condició de soci

Defensor del Soci 2022

 • Jordi Oliva Font

Contacta!

  He llegit i accepto la política de privacitat. Responsable del
  tractament: Club Natació Granollers; Finalitat: atendre la seva
  sol·licitud; Legitimació: consentiment; Drets i informació
  complementària: Política de Privacitat

  He llegit i accepto les Condicions Generals de Contractació