Junta directiva

Home/Junta directiva
Junta directiva 2017-07-04T09:15:45+00:00

Junta directiva

La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de l’entitat, com també gestionar-ne el funcionament.

L’actual Junta Directiva està integrada per:

  • President: Eduard Escandell Díaz

  • Secretari: Cinta Pérez Martín

  • Tresorer: Xavier Cuevas Martínez

  • Vocal: Joan Guitet Julià

  • Vocal: Ana Rusiñol Soler

  • Vocal: Ferran López Navarro

  • Vocal: Joan Rueda Galera

Assemblea

L’Assemblea General és l’òrgan suprem del govern de l’entitat, i els seus acords són vinculants per a tots els socis i per a la Junta Directiva. Integren l’Assemblea General tots els socis de ple dret que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.

Estatuts

L’entitat es regeix pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport i per les normes reglamentàries vigents en matèria esportiva que la despleguin en cada moment, com també pels Estatuts i pels reglaments aprovats vàlidament per l’Assemblea General.

Consulta els Estatuts del CNG*

*Pendents de revisió