Beneficis fiscals

Entitat sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública

En data 2 de novembre de 2021, segons RESOLUCIÓ JUS/3275/2021 el Club Natació Granollers va rebre la declaració d’entitat d’utilitat pública.

Tal com explica el Títol III de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, tant les persones físiques com jurídiques poden desgravar-se i beneficiar-se fiscalment de les aportacions que facin a les entitats DUP. Això fa que, tot i que no és un benefici fiscal directe, faciliti i potencií les donacions o aportacions rebudes.

Les persones físiques podran deduir-se de la quota de l’Impost per a la Renda de les Persones Físiques (IRPF) entre el 35% i el 40% de les donacions. Quan es tracti d’una microdonació (menys o igual a 150 euros) el percentatge de deducció serà del 80%.

En el cas de les persones jurídiques el percentatge de deducció és entre el 35% i el 40% de la donació (els percentatges esmentats i l’import del micromecenatge està previst que tinguin millores). La deducció s’aplica a la base imposable de l’Impost de Societats (IS) amb un 15% com a límit de la base imposable abans de la deducció.

Quin benefici obtindré?

Del total de les aportacions realitzades a l’entitat (aportació inicial + quotes socials) es considera que una part (segons les quantitats aprovades en assemblea) és donació al club i per tant, és a fons perdut i no correspon a cap prestació de servei.

Com a soci del Club Natació Granollers podràs desgravar-te el 80% dels primers 150 euros aportats i un 35% de la quantitat donada a partir d’aquest import.

Així doncs, per exemple, considerem que dones 183,26 euros (el 30% de la quota de soci adult):

  • dels primers 150 euros podràs desgravar-te el 80%, és a dir, 120 euros.
  • de la resta podràs desgravar-te el 35%, és a dir, 11,64 euros. En el supòsit que portis donant al CNG més de dos anys, aquest percentatge passarà a ser del 40% ja que la normativa incentiva les donacions estables.

Així doncs, amb l’exemple anterior, podràs desgravar-te 131,64 euros. És a dir, aproximadament 2,5 quotes.

El límit deduïble és el 10% de la base liquidable de l’IRPF.

Exemple quota adult 2023:

Quotes soci adult 2023

  • Gener – Setembre: 50,59 x 9 mesos = 455,31 euros
  • Octubre – Desembre: 51,85 x 3 mesos = 155,55 euros
  • Total quotes 2023 = 610,86 euros

Entorn 30%. Promoció de l’esport

  • 610,86 € x 30% = 183,25 €
  • Import dontiu: 183,25 €

Càlcul deducció sobre donatiu de 183,26€

  • Primers 150 euros. 150 € x 80% = 120 €
  • Resta. 33,26 € x 35% = 11,64 €
  • Total deducció: 131,64 €

Què he de fer per obtenir aquest benefici fiscal?

No has de fer res. El Club comunica durant el mes de gener de cada any a hisenda l’import de les donacions rebudes al llarg de l’any anterior. Segons la llei 49/2002, les deduccions en concepte de donatius s’haurà de marcar la casella 0723 i té un límit del 10% de la base liquidable de l’exercici.

Es poden desgravar les quotes que paguem dels nostres fills?

Les deduccions només les poden aplicar els titulars que han fet el donatiu. Per tant, si abones diverses quotes (fills, néts…) només podràs deduir-te la teva.