Informació institucional, organització i estructura

Club Natació Granollers, societat constituïda sota la llei espanyola titular del NIF número G08500670 i inscrita en el registre de Clubs i Associacions Esportives amb núm. 2698 de 22-9-83.

Direcció postal: C/ Lluís Companys 8, 08401 Granollers
Telèfon: +34 93.870.45.99
Correu electrònic: club@cngranollers.org

Normatives (Comptables/Esportives/Penals/Civils…)

 • Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, por el que se s’aprova el Pla General de Comptabilitat.
 • Codi de Dret Esportiu.
 • TAS Code, ed 2013
 • Reglamentació RFEN
 • Decret 55/2012 de las Entitats Esportives de Catalunya
 • Llei 10/1990, de 15 de octubre, de l’Esport
 • Reial Decret 1835/1991, de 20 de desembre, sobre Federacions Esportives Espanyoles i Registre d’Associacions Esportives.
 • Llei Orgànica 1/2002, reguladora del Dret d’Associació
 • Normativa de Protecció de Dades Personals (LOPD):
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
 • Directiva 95/46/CE del parlament europeu i del consell de 24 de octubre de 1995 relativa a la protecció de las persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
 • Llei 19/2007, de 11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l’esport.
 • Llei 19/2014, del 29 de setembre, de transparència, accessos a la informació pública y bon govern
 • Llei 4/2008, del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • Llei 10/2010 del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
 • Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, del Codi Penal

Normativa interna

 • Estatuts del Club
 • Normativa de Règim Interior

La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de l’entitat, com també gestionar-ne el funcionament.

L’actual Junta Directiva està integrada per:

 • President: Toni Gili Gual
 • Secretaria: Minerva Pujol Ulied
 • Tresorera: Marta Vila Fortuny
 • Vocal: Gustavo Daniel Brun Altamirano
 • Vocal: Carlos Enrique Lerin Martin

Els membres de la Junta Directiva no perceben cap remuneració pel seu càrrec