CONDICIONS D’ÚS I CONTRACTACIÓ

AVÍS LEGAL

Aquest lloc web https://www.cngranollers.org és propietat i està gestionat per CLUB NATACIÓ GRANOLLERS amb les següents dades complertes:

-C/ Lluís Companys 8, 08401 Granollers

-CIF: G-08.500.670

-Telf.: 93.870.45.99

-Correu electrònic: club@cngranollers.org

Club inscrit en el registre de Clubs i Associacions Esportives amb el núm. 2698 de 22-9-83.

OBJECTE

Les presents Condicions d’Ús constitueixen, juntament amb les Condicions Generals de Contractació, la Política de Cookies i la Política de Privacitat, el conjunt de normes que regulen l’ús del lloc web https://www.cngranollers.org (en endavant, el “lloc web”).

La utilització de qualsevol dels serveis oferts en el lloc web https://www.cngranollers.org li atribueix, des de el seu començament, la condició d’usuari i es considerarà acceptació expressa, voluntària i sense reserves de les presents condicions legals.

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS posa a disposició dels usuaris les presents Condicions d’Ús i Contractació, d’acord amb l’establert a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679 (RGPD) i altres lleis complementàries, així com disposicions legals que puguin aplicar-se.

Aquestes Condicions d’Ús restaran vigents durant el temps que estiguin exposades a la web https://www.cngranollers.org és una plataforma que variarà en el temps, adaptant-se a les necessitats dels usuaris, com a resultat, CLUB NATACIÓ GRANOLLERS es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense cap obligació d’avís o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com a suficient la seva publicació en el mateix lloc web.

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

L’usuari de la web https://www.cngranollers.org es compromet a utilitzar el lloc web d’acord amb les presents Condicions d’Ús, la bona fe i la legislació vigent. CLUB NATACIÓ GRANOLLERS no assumirà cap responsabilitat sobre els usuaris que violin aquestes Condicions d’Ús, la legislació vigent aplicable, siguin menors d’edat o hagin estat prèviament expulsat del lloc web.

En qualsevol cas, l’usuari haurà d’abstenir de:

 1. Reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar el lloc web o qualsevol dels seus continguts, incloent-hi aquestes Condicions d’Ús, independentment de la finalitat d’aquest ús, sense autorització prèvia i per escrit del CLUB NATACIÓ GRANOLLERS.
 2. Introduir en el lloc web o en la seva xarxa, dades susceptibles de causar danys als sistemes informàtics de CLUB NATACIÓ GRANOLLERS, els seus proveïdors o tercers.
 3. Realitzar qualsevol activitat il·lícita, fraudulenta, contraria a les presents Condicions d’Ús, legislació vigent, la bona fe i/o que dificulti la correcte utilització del lloc web o dels seus continguts.
 4. Inserir a pàgines webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes, qualsevol tipus d’enllaç o link que permeti vincular o reproduir el lloc web o els continguts de les mateixes webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes llevat que l’enllaç únicament vinculi directament amb la pàgina principal de la web sense que es pugui reproduir de qualsevol manera.
 5. Vincular o reproduir el lloc web o els seus continguts des de llocs webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes, que siguin contràries a la llei, ofensives o atemptar la dignitat humana, els drets fonamentals del propi CLUB NATACIÓ GRANOLLERS i/o són susceptibles de ser considerats com a delictius.
 6. Introduir i/o difondre al lloc web continguts que vulnerin els drets humans i la dignitat de les persones, com per exemple contingut racista, xenòfob, pornogràfic o que suposi apologia del terrorisme.

RÈGIM D’OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS serà responsable davant l’usuari de qualsevol incompliment de les obligacions que li siguin exigibles en virtut de les presents Condicions d’Ús, la legislació aplicable i la bona fe.

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a ell.

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS no és fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, com a títol enunciatiu però no limitat, a fòrums, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a https://www.cngranollers.org. En el cas de que l’usuari consideri que existeix en el lloc web qualsevol contingut que pugés ser susceptible d’afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic, es demana que es notifiqui immediatament a club@cngranollers.org.

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS no assumeix cap responsabilitat derivada o que pugui derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i els continguts del lloc web.

Tot i haver pres totes les precaucions necessàries per proporcionar informacions actuals i exactes al lloc web, CLUB NATACIÓ GRANOLLERS no pot garantir la actualització de tota la informació facilitada ni la manca d’errors o omissions.

https://www.cngranollers.org ha estat revisat i provat per tal que funcioni correctament. No obstant, no es descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que sorgeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l‘accés permanent al lloc web.

L’usuari serà responsable davant el CLUB NATACIÓ GRANOLLERS d’incompliment de qualsevol de les obligacions que li siguin exigibles en virtut de les presents Condicions d’Ús, les Condicions de Contractació, la legislació aplicable i la bona fe, deixant indemne al CLUB NATACIÓ GRANOLLERS de qualsevol dany i perjudici derivat de l’incompliment per part de l’usuari de les obligacions que li són exigibles, especialment les derivades de l’obligació de proporcionar informació veraç, completa i precisa de l’usuari.

En cas d’arribar al nombre màxim de socis autoritzat (aforament de les instal·lacions, per raons de seguretat, etc.) CLUB NATACIÓ GRANOLLERS es reserva el dret de posar al soci-aspirant en una llista d’espera en estricte ordre de preinscripció, amb l’obligació de comunicar l’existència d’una plaça lliure quan CLUB NATACIÓ GRANOLLERS tingui coneixement de la mateixa.

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS I L’USUARI

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS posa a disposició dels usuaris d’Internet un servei de contractació online, disponible 24 hores al dia, on els usuaris poden sol·licitar una alta com a soci del Club.

En acceptar les presents Condicions d’Ús l’usuari declara que és major d’edat i que té la capacitat legal necessària en Dret per a utilitzar el lloc web d’acord amb les presents Condicions d’Ús, les quals declara entendre i acceptar íntegrament i sense reserves.

Per resoldre qualsevol dubte i/o proporcionar a l’usuari tota l’ajuda que necessiti, CLUB NATACIÓ GRANOLLERS posa a disposició dels usuaris un formulari tipus i un telèfon d’atenció al client 93 870 45 99.

L’usuari és l’únic responsable de proporcionar les seves dades correctament en els formularis online disponibles en el lloc web, així com en els processos de contractació establerts a la pàgina https://www.cngranollers.org prestant especial atenció en quan a la introducció de les dades de caràcter personal, bancàries, etc.

D’acord amb la nostra Política de Privacitat, CLUB NATACIÓ GRANOLLERS es compromet a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris i a utilitzar-les d’acord amb les finalitats assenyalades a la nostra Política de Privacitat, així com per complir amb la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts a la web https://www.cngranollers.org de conformitat amb la legislació aplicable, la bona fe i les Condicions d’Ús vigents en cada moment, abstenint-se d’utilitzar-los per:

(a) Realitzar activitats il·lícites, fraudulentes i/o incíviques o que impedeixen la correcte utilització de la pàgina web, així com de la xarxa o els seus recursos.

(b) Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

(c) Reproduir, duplicar, vendre o explotar comercialment qualsevol contingut del lloc web.

CONTRACTACIÓ

Per què fer-se soci?

Fent-se soci per Internet no només li estalviarà cues, també podrà crear un usuari i apuntar-se còmodament a les activitats i veure les seves factures.

Gaudiràs d’ús il·limitat d’instal·lacions, llibertat horària i serveis exclusius per a socis.

Forma del contractació

L’usuari haurà d’accedir al PORTAL introduint les dades requerides a aquest efecte, les quals seran tractades per CLUB NATACIÓ GRANOLLERS de conformitat amb l’establert a la seva Política de Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Formes de pagament

L’import de la inscripció i/o matrícula vigent en el Club en el moment de l’alta, més la part proporcional del mes, es cobrarà mitjançant un càrrec al número de targeta de crèdit o de dèbit facilitada durant la seva sol·licitud d’inscripció.  Aquest primer pagament s’efectua en el moment de l’alta online com a soci del Club.

El segon i els següents rebuts es tramitaran els cobraments mitjançant domiciliació bancària el primer dia natural de cada mes.

Les quotes pagades no són reemborsables ni compensables en els períodes no utilitzats.

Si t’inscrius sota alguna promoció de quota (inclosa l’oferta de pre-obertura i/o qualsevol altre oferta que impliqui una reducció de la tarifa existent), acceptes i dones el teu consentiment expressament per a que, una vegada finalitzat el període promocional o bonificat per mesos complets, CLUB NATACIÓ GRANOLLERS comenci a aplicar la quota mensual vigent, excepte que comuniquis la teva voluntat de donar-te de baixa del CLUB NATACIÓ GRANOLLERS.

Si t’aculls a una promoció pel fet de pertànyer a un col·lectiu específic, hauràs d’acreditar físicament al Club, la pertinença a aquest col·lectiu per beneficiar-te de les avantatges promocionals. En cas contrari, hauràs d’abonar la diferència amb les tarifes vigents per finalitzar la inscripció.

En cas de retard en el pagament d’una mensualitat, el Club tindrà dret a la resolució immediata del contracte per motius greus i a exigir la indemnització danys i perjudicis i/o penalitzacions que legalment i contractualment corresponguin.

Baixa dels serveis.

En cas de que el banc retorni un rebut i no es faci el pagament de la quota, es bloquejarà automàticament l’entrada del client fins que no faci front a aquest impagament. En cas de que el soci no faci front a aquesta situació d’impagament abans del dia 25 de cada mes en curs, el programa de gestió de clients li donarà de baixa del sistema de manera automàtica i perdràs els drets com a soci.

En cas de voler donar-te de baixa voluntàriament com a soci, hauràs de manifestar-ho directament davant el Club abans del dia 25 del mes en curs. En cas contrari es tindrà que abonar el mes entrant i sol·licitar la baixa per al mes següent.

Tan si el soci ha cursat la baixa voluntària com si ha estat donat de baixa automàticament per impagament, podrà tornar a donar-se d’alta al CLUB NATACIÓ GRANOLLERS. Haurà d’accedir al seu apartat personal del lloc web o acudir directament al centre i realitzar els pagaments que tingui pendents.

MENORS D’EDAT

Els menors de 18 anys d’edat només podran ser socis “aspirants” del CLUB NATACIÓ GRANOLLERS previ consentiment dels seus pares o tutors.

Els menors d’edat podran gaudir dels serveis oferts per el CLUB NATACIÓ GRANOLLERS, però la contractació a través del Portal Web haurà de ser realitzada per un major d’edat. Quan el menor acudeixi al Club per signar l’alta com a soci, haurà d’anar acompanyat per al seu tutor legal i hauran d’acreditar la seva identitat mitjançant els respectius DNI.

Atès que l’usuari és l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades facilitades, CLUB NATACIÓ GRANOLLERS no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades facilitades pel mateix usuari i per tant, no pot constatar amb certesa l’edat dels mateixos. Per aquest motiu CLUB NATACIÓ GRANOLLERS no assumirà cap responsabilitat sobre les persones que no compleixin amb la normativa, les presents Condicions d’Ús, siguin menors d’edat o hagin estat expulsats prèviament de la web.

La persona signant com a pare, mare o tutor legal, es fa responsable de l’acceptació del contracte amb el CLUB NATACIÓ GRANOLLERS, així com de tots els actes del menor en les instal·lacions del Club i  manifesta que aquest reuneix les condicions físiques necessàries per a pràctica de l’esport, exonerant plena i expressament a CLUB NATACIÓ GRANOLLERS de qualsevol eventualitat, contratemps, dificultat, problema, lesió o accident que per tal circumstància es pugui produir.

Dret de desistiment de l’usuari

L’usuari pot desistir dels serveis en el termini de catorze (14) dies naturals des del moment en que hagi contractat el servei, sense cap tipus de contraprestació econòmica i de manera completament gratuïta. Per a l’exercici d’aquest dret haurà de remetre el document de desistiment a la següent adreça CLUB NATACIÓ GRANOLLERS, C/ Lluís Companys 8, 08401 Granollers. En cas d’haver començat a fer ús del servei dins aquest període, es deduirà del total a reemborsar per el CLUB NATACIÓ GRANOLLERS la quantitat corresponent consumida per l’usuari. Es procedirà a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mètode de pagament empleat pel client per a la transacció inicial.

Vigència del contracte i esmenes

L’usuari manifesta entendre a la perfecció les presents Condicions d’Ús i per tant s’adhereix a les mateixes, comprenent les conseqüències legals que aquestes comporten.

En el cas que alguna de les disposicions contingudes en les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, la declaració de nul·litat no afectarà a la validesa de la resta de les disposicions recollides de les Condicions Generals.

Us informem de que les presents Condicions podran ser objectes de  modificació unilateral per part de CLUB NATACIÓ GRANOLLERS en qualsevol moment i el seu contingut vigent es publicarà al PORTAL amb la finalitat de que puguin ser conegudes i novament acceptades pels usuaris del mateix.

Garanties

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS es compromet a prestar els serveis d’acord amb les presents Condicions Generals i a realitzar els màxims esforços per a que aquests siguin prestats de forma ininterrompuda i en les condicions de seguretat aplicables segons la normativa vigent a cada moment.

En el cas que es produïssin interrupcions dels serveis contractats amb conseqüència de qualsevol causa, inclosa de força major, el Club farà tots els esforços per restaurar el servei a la major brevetat.

PRIVACITAT

Al CLUB NATACIÓ Granollers som molt conscients de la importància que té per als nostres usuaris la confidencialitat de les seves dades personals i per això garantim i protegim la seva privacitat. Tal i com s’estableix a la Política de Privacitat, CLUB NATACIÓ GRANOLLERS es compromet durant l’ús de les dades dels usuaris, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del fitxer, així com complir amb la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts del lloc web https://www.cngranollers.org constitueixen una obra en el sentit establert per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i per tant, estan protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en aquest camp.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, lliurament i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referint-se tant al lloc web com als seus continguts i informació, sense el exprés i previ consentiment del CLUB NATACIÓ GRANOLLERS.

En conseqüència, tots els continguts mostrats al lloc web https://www.cngranollers.org i especialment dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de CLUB NATACIÓ GRANOLLERS o de tercers titulars dels mateixos que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en el lloc web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i d’altres expressions formals que formen part del lloc web, així com el software necessari pel funcionament i visualització dels mateixos, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que siguin aplicables. L’incompliment de lo assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Resta prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i d’altres expressions formals que formin part del lloc web, sense autorització prèvia i per escrit de CLUB NATACIÓ GRANOLLERS.

En particular i sense limitació, resten prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió de qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics, digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents d’aquells que pertanyen o les autoritzades pel CLUB NATACIÓ GRANOLLERS, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, sempre que aquests actes estiguin subjectes a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o la protecció de la imatge.

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS és lliure de limitar l’accés al lloc web, i als productes i/o serveis que s’ofereixen, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris poden fer arribar per correu electrònic.

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web es puguin difondre a la xarxa continguts o opinions considerats racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Resta prohibit qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pot beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cada un dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formen part de les pàgines web, o de l’esforç realitzat per CLUB NATACIÓ GRANOLLERS per al seu funcionament.

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS no assumirà cap responsabilitat davant les conseqüències derivades de les conductes i actuacions que hem esmentat anteriorment, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat sobre els continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de la web https://www.cngranollers.org.Tot això sense perjudici de que el CLUB NATACIÓ GRANOLLERS realitzi tots els esforços per prevenir incidències en aquest sentit i actuar amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar qualsevol enllaç que faci referència o recomani qualsevol activitat o informació il·lícita o susceptible de lesionar béns o drets de tercers, des del moment en què tingui coneixement efectiu.

ENLLAÇOS

Les pàgines web, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin al lloc web, hauran d’informar clarament que no tenen autorització, ni la supervisió del CLUB NATACIÓ GRANOLLERS i que dita vinculació o enllaç no comporta, suposa o implica associació de cap classe entre el CLUB NATACIÓ GRANOLLERS i les pàgines web, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin al lloc web.

En qualsevol cas, qualsevol enllaç que tingui com a destí el lloc web, caldrà que es dirigeixi de manera directa al home page o pàgina d’inici del lloc web, mitjançant un clic a l’adreça URL de la web, cobrint la totalitat de la pantalla del home page o pàgina d’inici de la web.

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS no respon en qualsevol cas i sota cap circumstància dels continguts, informacions o les dades relatives al lloc web, als seus continguts o a qualsevol altra qüestió que continguin les web, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin al lloc web.

Es prohibeix expressament enllaçar o vincular a la web https://www.cngranollers.org des de llocs web, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials contraries a la llei, la moral i els bons costums, especialment aquelles amb continguts pornogràfics, il·lícits, il·legals o que atemptin contra els drets humans.

D’altra banda, el lloc web pot contenir enllaços a pàgines web, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials de tercers. Malgrat els nostres esforços, CLUB NATACIÓ GRANOLLERS no disposa de mitjans humans i/o tècnics per conèixer o controlar la informació i/o continguts que apareixen en les pàgines web de tercers. Per això, CLUB NATACIÓ GRANOLLERS en cap cas serà responsable del contingut dels enllaços, i en cap cas, aquests enllaços podran considerar-se un coneixement efectiu del contingut dels llocs que enllacen.

En cas de tenir coneixement que les pàgines web, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes a les que puguin vincular els enllaços continguts en el lloc web siguin contraris a la llei, pots comunicar-ho per correu electrònic al CLUB NATACIÓ GRANOLLERS a través del formulari online disponible al lloc web o a l’adreça club@cngranollers.org, indicant les següents dades:

 • Dades personals i de contacte de l’usuari reclamant: nom, adreça, telèfon, correu electrònic.
 • Còpia de document acreditatiu d’identitat (DNI o passaport).
 • Identificació i descripció completa del contingut presumptament il·lícit o del ús presumptament il·lícit d’un contingut específic.
 • Indicació precisa i concreta dels continguts protegits i de la seva localització.
 • En què consisteix el suposat contingut il·lícit o la il·legalitat de l’ús del contingut.
 • Si l’usuari reclamant és titular o no del contingut il·lícitament utilitzat.
 • Declaració signada sota la responsabilitat de l’usuari reclamant:

– La informació continguda en la reclamació és exacta i veraç.

– És el legítim titular dels continguts vulnerats o, en cas de no ser-ho, que està degudament autoritzat per actuar en nom i en representació del legítim titular dels continguts s’han infringit.

NULITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals de Contractació fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, afectarà només aquella disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta, la resta de condicions generals i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, excepte que, per resultar essencial a les presents condicions generals, hagués d’afectar de forma integral.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

En qualsevol cas serà d’aplicació la legislació espanyola, en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679 (RGPD), així com les disposicions legals que resultin d’aplicació.

Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats en ell desenvolupades, s’aplicarà la legislació espanyola en tots els casos, a la qual es sotmeten expressament les parts; El simple fet de l’ús dels serveis d’aquest lloc web, suposa l’acceptació expressa de la jurisdicció espanyola.

Així mateix, i excepte el que s’estableix en el paràgraf següent, les parts acorden que qualsevol litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l’execució o interpretació de les presents condicions o relacionats amb elles, o d’altres textos que poguessin estar en el lloc web, es resoldran definitivament mitjançant submissió als jutjats i tribunals de Granollers amb renúncia expressa a qualsevol altre dret o demarcació jurisdiccional que pugés resultar competent.

El paràgraf anterior no serà d’aplicació en el cas que una de les parts sigui un consumidor o usuari segons la definició de la normativa de protecció dels Consumidors i Usuaris (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries). En aquest cas (i per a un conflicte relacionat i protegit per llei), seria d’aplicació preferent el lloc designat en la legislació aplicable.