La Junta Directiva del CN Granollers, davant la promoció del vot de censura impulsada pels senyors socis Toni Gili i Gustabo Brun, vol manifestar que:

El passat dijous 8 d’abril, a les 13:27 hores, es va presentar aquesta sol·licitud al Centre d’Atenció del Club Natació Granollers per part dels dos socis promotors del vot de censura, essent aquesta la primera notificació que rep el Club i la Junta Directiva.

Els motius que al·leguen per a promoure aquest vot de censura i que consten en l’escrit que fan arribar al Club són:

 • Desconeixement i falta d’informació del deute actual que té el CNG amb els bancs
 • Desconeixement de les despeses fetes en la instal·lació amb els imports corresponents
 • Desconeixement d’on s’han invertit els diners, quantitat molt important, que hi havia al banc el juliol de 2017, no sabem quin import s’han invertit i on
 • Desconeixement de per què la piscina interior ha quedat malmesa i en aquest moments està tancada, no tenim cap informe tècnic que ens digui perquè s’ha tancat i si és per falta de manteniment
 • Desconeixement de l’estructura actual del Club, i els costos de la mateixa
 • Desconeixement de la rendibilitat actual mensual del Club
 • Desconeixement de les mesures que es tenen que activar per rendibilitzar el Club i poder-lo tirar endavant

 

Davant les motivacions declarades en el document presentat, la Junta Directiva vol fer les consideracions següents:

 

 1. Que en data de 28 de juny de 2017 la Junta Directiva que presideix el Sr. Eduard Escandell va prendre possessió, fruit d’un procés electoral obtenint el 68,6% del vots i amb la major participació registrada fins al moment en unes eleccions, amb el 27% del cens electoral.
 2. Que es va realitzar una Due Diligence, presentada i aprovada per majoria absoluta en Assemblea General Extraordinària l’1 de febrer de 2018, quedant d’aquesta manera la Junta actual legitimada per actuar en defensa dels interessos de l’entitat, i on quedava reflectit l’estat econòmic i legal, com un informe tècnic de l’estat de les instal·lacions.
 3. Que el Pla Director, un pla d’intervencions arquitectòniques que contempla, a més a més, la remodelació de l’edifici de les piscines 1 i 2, va ser aprovat per majoria absoluta en Assemblea General Extraordinària del 25 d’octubre de 2018. A més a més d’anar informant puntualment en successives assemblees i reunions, així com a la pàgina web de l’evolució de l’estat de les mateixes.
 4. Que tot el desconeixement que s’exposa sobre la manca d’informació econòmica i d’inversions ha estat formalment exposada en cada una de les Assemblees Generals, tant de caràcter ordinari com extraordinari que han estat convocades segons els temes a tractar en cada moment. Matèries que no només han estat tractades, sinó que també han estat aprovades, amb la documentació pertinent que ha estat a disposició del soci i sòcia per a ser consultada prèviament.
 5. Que tota la informació adreçada al soci i sòcia, així com tots els comunicats relatius al funcionament i actuacions del Club han estat sempre degudament comunicades a través dels canals habituals: correu electrònic, web, xarxes socials, cartellera interna… a més a més, de posar-ho en coneixement dels mitjans de comunicació a través de notes i rodes de premsa.

 

En relació amb el procediment de vot de censura, que és un dret estatutari que tot soci o sòcia pot exercir en el moment en què ho cregui oportú, la Junta Directiva vol exposar el següent:

 

 • Que el vot de censura està regulat a l’article 39, 40 i 41 dels Estatuts del Club, i que a fi i efecte de donar compliment al mateix, seran els sol·licitants del mateix els que hauran d’aportar escrit motivat amb la signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels socis signants.
 • Que el document presentat no s’inclou la signatura de cap soci, més enllà de la dels dos promotors, amb el que interpretem que la seva comunicació no és la sol·licitud establerta a l’article 40 dels Estatuts Socials.
 • Que amb la voluntat de no posar impediments als sol·licitants, la Junta Directiva ha consultat als serveis jurídics per tal de facilitar i ordenar el procediment, fent arribar als promotors les fases del procés i la informació necessària per a tirar endavant el vot.

 

La Junta Directiva manifesta el seu ferm compromís per a seguir treballant en benefici de l’entitat, tanmateix com garantir el procés i desenvolupament correcte del vot de censura presentat en l’exercici del dret estatutari dels socis i sòcies del Club.