El proper dijous 25 d’octubre, el Club Natació Granollers celebra l’Assemblea General Extraordinària, a les 19h en primera convocatòria, i a les 19:30h en segona convocatòria. Una reunió extraordinària que convoca la Junta Directiva, presidida per Eduard Escandell, per a presentar als socis i sòcies de ple dret el Pla Director, un pla de  les properes intervencions arquitectòniques a curt, mig i llarg termini, de vital importància i que marcarà el futur del Club.

El Pla Director, que serà presentat per a la seva aprovació, pretén millorar les infraestructures del Club, amb la nova zona d’aigües, un nou edifici per a vestidors, les reformes de les piscina 1 i 2… A més a més, també se sotmetrà a votació les fases d’execució d’aquest Pla Director, i es demanarà a l’Assemblea que autoritzi poder augmentar el límit establert pels Estatuts del 20% al 30% de l’import total del pressupost anual de l’exercici vigent, per tal de poder escometre el Pla Director presentat.

Però les qüestions relacionades amb el Pla Director no seran els únics punts de l’ordre del dia. A l’Assemblea també es presentarà a aprovació la modificació dels Estatuts, els quals van ser sotmesos a un procés participatiu per als socis i sòcies, que van poder fer esmenes a la seva reforma i que, a través d’un Consell Avaluador va acabar definint-ne l’esborrany. Aquest Consell Avaluador, creat específicament per aquest fet, també es veurà sotmès a Assemblea per a la seva ratificació. Un altre punt serà la sol·licitud de la declaració d’utilitat pública, per a poder iniciar els tràmits per a aconseguir el reconeixement administratiu pel qual una associació sense ànim de lucre, com el CNG, pot assumir una finalitat d’interès general a través del desenvolupament de l’activitat que constitueix el seu objecte social, i així poder gaudir d’exempcions i beneficis fiscals tant el club com les persones físiques i jurídiques que fan aportacions al club, entre d’altres.

ORDRE DEL DIA

  1. Ratificació, si s’escau, del Consell Avaluador
  2. Aprovació, si s’escau, de la modificació dels Estatuts
  3. Sol·licitud, si s’escau, de la declaració d’utilitat pública
  4. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla Director
  5. Presentació i aprovació, si s’escau, de les fases d’execució del Pla Director
  6. Autoritzar, si s’escau, l’augment del límit fins al 30% de l’import total del pressupost anual de l’exercici vigent, per tal d’escometre el Pla Director, en virtut de l’actual article 14.k. dels Estatuts
  7. Elecció de 2 membres de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa