A partir d’avui, 16 de maig, el Club Natació Granollers disposa d’un nou òrgan, unipersonal i independent de la Junta Directiva, que té la funció d’assistir, assessorar i defensar el soci de l’entitat, en qualsevol dubte, queixa o problema sorgit o derivat de la relació entre els socis i l’entitat. Es tracta del Defensor del Soci, un càrrec que ostentarà per un any -prorrogable per mutu acord-, el soci Jordi Oliva, nomenat per la Junta, quedant ratificat per l’Assemblea General, celebrada ordinàriament el passat 25 d’abril.

Per a poder optar al càrrec, de caràcter honorífic, el soci ha de tenir 10 anys d’antiguitat a l’entitat i estar al corrent de pagament de la quota, tal i com marquen els nous Estatuts, que per primera vegada contempla aquesta figura. A banda d’aquests requisits, la Junta va valorar dels candidats, el compromís i implicació en la vida diària de l’entitat, així com l’esperit crític i voluntat de millora vers al Club. Oliva va acceptar el càrrec, pel que defensarà i protegirà, a partir d’ara, els drets dels socis.

D’aquesta manera, tramitarà i resoldrà les reclamacions que els socis puguin adreçar-li, les quals hauran d’estar relacionades amb qüestions pròpies de la massa social, i sempre i quan hagin estat tractades prèviament pels òrgans del Club a través del canal oficial de reclamacions. Tanmateix tractarà de donar resposta a consultes, suggeriments o altres assumptes plantejats pels socis sempre que aquests no siguin competència dels corresponents comitès esportius, ni específicament assumptes de règim intern o sancionador; així com també intervindrà en els conflictes que se suscitin, quan així ho sol·licitin les parts en conflicte, entre socis o entre aquests i la Junta Directiva o amb els restants òrgans de govern i direcció de l’entitat, fomentant una resolució de manera consensuada. Per altra banda, també podrà presentar d’ofici suggeriments la Junta Directiva perquè els examini, consideri i resolgui en el sentit que millor consideri convenient en la mesura que tinguin relació amb els drets i obligacions dels socis.

Per al president del CNG, Eduard Escandell, “és molt important la relació amb els socis de l’entitat, d’aquí la necessitat de crear un òrgan independent a on es pugui adreçar el soci per dirimir qualsevol qüestió suscitada en la convivència normal del club, més enllà de la responsabilitat que li pertoca a la pròpia Junta Directiva per llei. I afegeix: “Observem la figura del Defensor del Soci en positiu, que ens permetrà poder estar molt més a prop de les inquietuds de tots els que conformem aquest gran club”.

Els socis podran sol·licitar la intervenció del Defensor del Soci, a través d’un formulari web o formulari físic disponible al Club, quedant descartades tota queixa anònima, aquelles en què s’adverteixi mala fe, manca de fonament o inexistència de pretensió i aquelles que puguin produir un perjudici als drets legítims de tercers.