Davant les mesures aplicades a conseqüència a l’Estat d’Alarma pel COVID-19, la Junta Directiva del Club Natació Granollers vol manifestar:

Primer.-  Que el Club Natació Granollers NO girarà cap quota per prestació de serveis. En Junta celebrada el 23/03/2020, la Junta Directiva del CNG va acordar no girar quotes de prestacions alienes a la quota social, i que són les referents a serveis, a partir de l’1 d’abril i fins que no s’aixequi l’Estat d’Alarma i el club pugui tornar a la normalitat.  En aquesta mateixa reunió, la Junta Directiva del CNG acorda que la prestacions de serveis cobrades al mes de març i no prestades per la declaració de l’Estat d’Alarma, es compensaran al llarg dels propers mesos.

Segon.-  El Club Natació Granollers és una associació sense afany de lucre que es regeix pel Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport i per les normes reglamentàries vigents en matèria esportiva que la despleguin en cada moment, així com també pel Decret 58/2010 de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya, com també per els seus Estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats vàlidament per l’Assemblea General.

Tercer.-  Els ingressos del CNG es nodreixen bàsicament de les quotes socials dels seus associats,  i són per l’adequat sosteniment de les instal·lacions que gestiona l’associació, no són una contraprestació pels serveis dels que, a més a més, gaudeixen als associats, tal com recullen els Estatuts del CNG.

Quart.-  Tal com recullen els Estatuts del CNG implícitament, en el Títol Segon, Capítol Quart, Article 10, sobre el Dret i Obligacions de sòcies i socis de ple dret en el punt b.1, que indica com a obligació abonar les quotes.

Cinquè.-  La Junta Directiva no té potestat per incrementar, disminuir, congelar o suprimir les quotes socials, donat que aquesta potestat recau, tal com diuen els Estatuts -en el Títol Tercer, Capítol Primer, Article 15 sobre les Competències dels Òrgans de govern, de representació i administració-, en l’Assemblea General, qui té competència especial per acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, establint les quotes socials.

Sisè.- Donades les circumstàncies, i davant del fet que no ho recullen ni els Estatuts ni tenim mitjans per a poder realitzar, no podem convocar Assemblea General Extraordinària per poder presentar aquesta sol·licitud, fet important doncs, d’altre manera, ens veuríem en una situació jurídica difícil al extralimitar-nos en les nostres funcions i potestats. Aquest fet, a més a més, ha quedat recollit en el nou paquet de mesures extraordinàries dirigides al sector esportiu català, en la que s’ha decretat la suspensió de “la realització d’assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, de les entitats esportives de Catalunya, deixant sense efecte qualsevol convocatòria que ja hagi estat acordada i comunicada i que tingui previsió de fer-se a partir de l’entrada en vigor del present Decret llei”.

Setè.-  La Junta Directiva sempre ha mostrat obertament la predisposició a atendre individualment a les sòcies i socis que ho requereixin per tal d’assessorar-los.  Entre altres temes, per exemple, en el que diu els Estatuts -en el Títol Segon, Capítol Segon, Article Vuitè, sobre la Suspensió de la condició de Soci/a en el seu punt 2-, on diu, que la condició de soci quedarà suspesa temporalment mitjançant la concessió per l’entitat d’una baixa temporal que serà sol·licitada per escrit raonat dirigit a la Junta Directiva i atorgada per aquesta.

La Junta Directiva també vol afegir:

Primer.-   La Junta Directiva del CNG va acordar que, davant de la incertesa que estem vivint i davant de la declaració d’Estat d’Alarma, i amb tal de garantir la viabilitat del club, així com els llocs de treball dels 109 treballadors del CNG, presentaria un ERTO per causa major i dins les mesures d’urgència del RD-Ley 8/2020.

Segon.-  La presentació d’aquest expedient ERT afecta al 100% de la plantilla, si bé és cert que al 15% d’aquesta plantilla els afecta un 70% i l’altre 85% el 100%.  Aquest 15% de la plantilla va ser consensuat amb Direcció i Comitè d’Empresa, tot seguint un criteri de funcionalitat per tal de garantir uns mínims tant d’operativitat com, per exemple, de manteniment i cura de les instal·lacions.

Tercer.- La Junta Directiva, junt amb la Direcció del club i el Comitè d’Empresa, van acordar, complimentar el ERTO dins arribar al 100% del salari brut habitual dels treballadors.  Així en fer un ERTO, el treballador tant sols cobraria el 70% de la base reguladora ( implica el prorrateig de les pagues extres) topada en funció de les seves característiques familiars:

 

Quantia màxima. Sense fills/es 1098,09
Quantia màxima. 1 fill 1254,96
Quantia màxima. 2 fills/es 1411,83

 

Així, el fet de poder garantir el 100% dels sous del treballadors, requerirà un esforç de totes i tots els associats del CNG, doncs tenim la intuïció que l’Estat toparà encara més la prestació abans comentada.

Amb tot, la Junta Directiva està convençuda que ara toca fer més pinya que mai, i que el Club necessita, en la mesura del possible de l’ajut de totes i tots els associats, als qui apel·la al compromís i a la solidaritat a la vegada que, d’avançada, els hi mostra el seu profund agraïment.

Per últim, vol aprofitar per desitjar salut a totes i tots, agraïment a totes i tots els sanitaris, servidors en entitats públiques i privades de gent gran, serveis de seguretat, i a totes i tots els treballadors que ha d’estar en el seus llocs de treball per a poder comprar menjar o altres necessitats, i/o per a mantenir les necessitats bàsiques.