Benvolgut soci, benvolguda sòcia,

Davant del comunicat de sol·licitud d’ajustament de quotes per l’estat d’alarma que està circulant per canals no oficials del Club, volem alertar-vos, primer de tot, del següent:

 1. És un comunicat anònim, que no mostra qui és l’impulsor de la iniciativa
 2. Emet informacions no veraces i enganyoses, que poden generar malestar entre la nostra massa social
 3. Demana la introducció de dades personals, com nom i cognoms i DNI (no del número de soci), amb una manca de textos legals que indiquin el tractament i ús d’aquestes dades.

D’altra banda, i donat a la desinformació generada arran d’aquesta petició anònima, volem aclarir certs punts d’aquesta sol·licitud:

 1. Que des del primer moment, tal i com es va dir, el Club és sensible amb les diferents realitats originades per aquesta crisi sanitària, expressant el seu compromís de valorar individualment cada cas. I hagi ho està fent, a través de les suspensions temporals per a aquelles sòcies i socis que estan patint, principalment, situacions econòmiques complicades i no desitjades, permetent mantenir la seva condició de soci sense haver de fer front a les quotes socials.
 2. Que amb l’ERTO, l’Estat cobreix el 70% de la base reguladora, però el Club complementa el sou dels treballadors fins al 100%
 3. Que el Club té altres compromisos que no pot desatendre, com proveïdors, creditors, despeses de manteniment diàries per tenir les instal·lacions en estat d’hibernació, que si bé és més econòmic que no pas el tancament total, quan s’obri el Club, es començarà amb el 100% de les despeses que es tenien abans, però amb ingressos més reduïts, degut principalment de la davallada de socis.
 4. Que les quotes socials és la principal font d’ingressos, que com a entitat esportiva sense finalitat de lucre, són aportacions a fons perdut per contribuir al manteniment de l’entitat i reflecteixen l’adhesió i la pertinença a un projecte compartit per totes les persones associades. Una contribució que permet l’adequat sosteniment i viabilitat de la pròpia associació.
 5. Que aquesta quota social no és per una contraprestació de serveis. Que els serveis oferts al marge d’aquesta quota que no es van poder gaudir, seran compensats i que no s’ha tornat a emetre cap més rebut referent a prestacions de serveis, i així continuarà essent fins que s’aixequi oficialment el confinament i es pugui reobrir la instal·lació.
 6. Que d’acord amb l’article 20 dels nostres Estatuts la Junta directiva  “és l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes estatutàriament, com també gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea general” i les quotes vigents són les aprovades per l’assemblea de socis i sòcies i  la junta directiva ve acomplint tots els extrems acordats.
 7. Que no es pot convocar cap Assemblea de socis i sòcies per què incompliríem la normativa vigent de l’Estat d’alarma i confinament, marcada pel Decret Llei 10/2020 de 27 de març: “Se suspèn la realització d’assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, de les entitats esportives de Catalunya, deixant sense efecte qualsevol convocatòria que ja hagi estat acordada i comunicada i que tingui previsió de fer-se a partir de l’entrada en vigor del present Decret llei”.
 8. Que hi ha el compromís de celebrar una Assemblea Extraordinària, a celebrar tan bon punt la llei ho permeti, i en un període no inferior a 30 dies ni superior a 120 dies, per tal d’exposar la situació econòmica prèvia al tancament de les instal·lacions, presentar la situació econòmica durant l’estat d’alarma, endemés dels motius econòmics i legals de les decisions preses al llarg d’aquests dies, així com també proposar una sèrie d’avantatges per a totes i tots els socis i sòcies que ens han fet confiança durant aquest període.

 

Per últim comentar que, en qualsevol cas, una petició d’aquest tipus ha d’estar sol·licitada pels socis i sòcies de l’entitat (degudament identificats com a tal), que són els que tenen potestat, i no per exsocis o exsòcies, com es pretén també amb el recull de signatures.

Tot desitjant haver aclarit els possibles dubtes generats per la publicació d’aquesta petició anònima, recomanem no difondre ‘fake news’ per no generar més alarma, i seguir sempre les fonts oficials.

Sempre a disposició per a rebre les vostres sol·licituds i propostes, que seran tractades de manera personalitzada, rebeu una cordial salutació.