Actuacions realitzades durant el període d’afectació de l’Estat d’Alarma degut a la COVID-19, del 14 de març al 21 de juny

Instal·lacions

 • La instal·lació se sotmet a un pla d’hibernació, per tal de mantenir-la en òptimes condicions durant el període de tancament per la COVID-19: modificació de paràmetres de cloració i filtració de piscines, així com de la humitat, temperatures de consigna per a piscines i acumuladors…
 • Neteja a fons i desinfecció de tots els elements, materials i espais del Club, prèvia a l’obertura, per empresa externa acreditada i homologada, amb expedició de certificació
 • Anàlisi addicional de control d’aigües per certificar que les piscines i espais estan lliures de patògens
 • Catifa humida a l’accés de la instal·lació per a la desinfecció del calçat
 • Espais adaptats per al manteniment de la distància de seguretat interpersonal
 • Fluxos de circulació adaptats per a respectar les distàncies en la mobilitat interna
 • Nous protocols per a la neteja i desinfecció dels espais utilitzats pels socis i zones comunes
 • Senyalística i protocols per a extremar les mesures d’higiene i seguretat per accedir al Club, i durant la pràctica esportiva
 • Habilitació de la sala polivalent com a estudi de gravació per a les classes online
 • Instal·lació de nous conductes d’impulsió i retorn del sistema de climatització i instal·lació de màquina de climatització d’alta eficiència a la sala de fitness
 • Nova il·luminació LED per sectors a la sala de fitness
 • Renovació de plaques malmeses del sostre de sala de fitness
 • Instal·lació de línia de vida a la coberta de fitness
 • Reparació dels desaigües de la coberta de fitness
 • Nova imatge de la sala de fitness, procedint a pintar tota la sala
 • Actuació de millora sobre el paviment del vestidor masculí de fitness
 • Retirada del fals sostre del vestidor masculí de fitness per a millorar la climatització
 • Renovació dels miralls dels vestidors masculí i femení de piscina 3
 • Instal·lació d’un nou sistema de megafonia que cobreix tota la instal·lació
 • Neteja de les mantes de la piscina 4
 • Tractament anual de la tarima de fusta de la zona exterior per a la temporada d’estiu
 • Millora de la ventilació del Hall, passadís, Piscina 3 i els vestidors de P3, amb una actuació sobre el passadís dels armariets per afavorir l’aportació de l’aire de l’exterior
 • Adquisició de noves corxeres per a piscina 5

Serveis

 • Programació diària de classes en directe a distància, tant per Instagram com per Youtube, amb la voluntat de mantenir l’esperit més esportiu i saludable possible dels socis i sòcies durant aquest període de confinament. Proposta setmanal de noves graelles horàries que inclouen diferents rutines esportives.
 • Posada en marxa de les classes virtuals i rutines a domicili, a través de la CNGApp
 • Nova graella d’activitats dirigides per a la pràctica a l’exterior
 • Nous protocols per a la pràctica esportiva dins de la instal·lació i ús de serveis, per adaptar-los a les mesures establertes per les autoritats competents
 • Sistemes homologats de control de temperatura sense contacte a l’entrada
 • Dispensadors de solució hidroalcohòlica per al foment de la higiene de mans
 • Dispensadors de solució bactericida, fungicida i viricida per a la neteja i desinfecció individual de superfícies i material utilitzat per soci i personal del Club, abans i després de cada ús
 • Instal·lació de dispensadors de paper d’ús individual a tots els vestidors/banys per anul·lació dels assecadors
 • S’habilita un espai d’atenció personalitzada al soci, ubicat a la zona de la cafeteria.
 • Publicació d’una Guia per a tornada a l’activitat física al Club, per facilitar la informació i procediments del funcionament del Club a la nova normalitat
 • Establiment de franges horàries preferencials reservades als majors de 70 anys
 • Implantació del tiquet electrònic, per a què tots els comprovants de pagament s’enviïn per correu electrònic

Seccions esportives

 • Contacte permanent dels entrenadors amb la majoria d’esportistes amb propostes d’activitats de manteniment de la forma física amb un programa de seguiment, per tal de què la tornada a l’activitat habitual es vegi el menys afectada possible.
 • Creació de dinàmiques, a través de les xarxes socials, per a reforçar el sentiment de pertinença d’equip i de Club.
 • Supressió de la quota esportiva a partir del mes d’abril, degut la proposta d’ajornament de les competicions d’aquesta temporada de les diferents Federacions, tot i la càrrega que això comporta a l’entitat. Tot i això, les quotes socials se segueixen aplicant, com la resta de socis i sòcies de l’entitat.
 • Nous protocols d’entrenament per adaptar-los a les noves mesures establertes per les autoritats competents.

Social

 • S’habilita el servei d’atenció telefònica, de dilluns a divendres de 9h a 13h, per atendre les trucades amb mitjans de teletreball.
 • Es reforcen el sistemes telemàtics per poder atendre via correu electrònic les consultes i peticions que arriben i poder-les contestar de manera personalitzada amb la major celeritat possible
 • Concessió, tal i com recullen els estatuts del CNG, de la suspensió temporal a aquelles sòcies i socis afectades, principalment, per situacions econòmiques complicades i no desitjades, permetent mantenir la seva condició de soci sense haver de fer front a les quotes socials.
 • Atenció i recolzament amb trucades telefòniques als socis de més de 70 anys per a saber com estan i per oferir la possibilitat d’acollir-se a una suspensió temporal de la seva condició de soci.
 • Manteniment de les quotes socials ja que per al Club, com a entitat esportiva sense finalitat de lucre, són aportacions a fons perdut per contribuir al manteniment de l’entitat i reflecteixen l’adhesió i la pertinença a un projecte compartit per totes les persones associades. Una contribució que permet l’adequat sosteniment i viabilitat de la pròpia associació.
 • Gratificació al soci: a tots els socis i sòcies en actiu i al corrent de pagament de maig fins a juliol, se li assignarà un saldo equivalent al valor del 30% de la quota social corresponent, que podrà bescanviar per serveis esportius i de salut que no estan inclosos a la quota de soci i, per tant, es consideren com a prestació de serveis (cursets, entrenadors personals, armariets, classes VIP, fisioteràpia…), o bé articles o productes disponibles al Centre d’Atenció al Soci.
 • Compromís per a convocar una Assemblea Extraordinària, a celebrar tan bon punt la llei ens ho permeti, i en un període no inferior a 30 dies ni superior a 120 dies, per tal d’exposar la situació econòmica prèvia al tancament de les instal·lacions, presentar la situació econòmica durant l’estat d’alarma, endemés dels motius econòmics i legals de les decisions preses al llarg d’aquests dies.

Laboral

 • A conseqüència d’aquesta excepcional situació, es presenta un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) que afecta al 100% de la plantilla, amb complementació del Club fins al 100% la seva retribució durant el període en què el Club està tancat, a més a més de realitzar les bestretes necessàries per tal de pal·liar el dèficit generat fins a cobrar del SEPE.
 • Tot i que pràcticament a la totalitat de la plantilla se li ha aplicat un ERTO de suspensió temporal de contracte per no poder continuar amb les seves tasques laborals amb les instal·lacions tancades, a un 15% de la plantilla se li ha aplicat una reducció temporal de jornada, per poder oferir uns serveis mínims.
 • Treball presencial amb personal de l’àrea de manteniment per a poder garantir el funcionament bàsic de les instal·lacions durant el tancament, sempre treballant sota estrictes protocols de seguretat.
 • Es facilita els mitjans de teletreball oportuns al personal d’administració per poder fer les feines imprescindibles per la bona marxa del Club.
 • Acompanyament i suport psicològic a tota plantilla durant aquest període d’ERTO i confinament
 • Material i equips de protecció individuals per als treballadors, amb formació específica sobre els protocols d’actuació