Amb l’objecte de garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal i per tant amb la finalitat de protegir la seva intimitat, CLUB NATACIO GRANOLLERS ha redactat, en conformitat amb la legislació vigent, la present Política de Privacitat. Les dades enviades a CLUB NATACIO GRANOLLERS seran únicament utilitzats a aquest efecte, quedant prohibit el seu ús o divulgació de manera externa a l’entorn de CLUB NATACIO GRANOLLERS. La política de privacitat de CLUB NATACIO GRANOLLERS assegura, en tot cas, l’exercici dels drets de rectificació, cancel·lació i informació en els termes que estableix la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, CLUB NATACIO GRANOLLERS garanteix l’adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i l’informa de la possibilitat d’exercitar, conforme a aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a info@cngranollers.org Els termes recollits en la present Política de Privadesa i, en concret, el deure de confidencialitat, són d’obligat compliment per a tot el personal de CLUB NATACIO GRANOLLERS, així com per a tots aquells tercers que tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d’informació de CLUB NATACIO GRANOLLERS.