POLÍTICA DE PRIVACITAT

Esdeveniments CNG

Mitjançant el present document CLUB NATACIÓ GRANOLLERS li proporciona informació bàsica sobre els tractaments que realitzarà l’entitat sobre les seves dades de caràcter personal personal i les dels seus fills (en cas de ser els participants), les finalitats d’aquests tractaments, la base jurídica o legitimació sobre els quals es realitzen els esmentats tractaments, els destinataris de les seves dades personals i el termini de conservació de les dades personals, tot això, per tal d’executar la inscripció de participació en l’esdeveniment corresponent.

En compliment de la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades, a continuació li proporcionem la informació bàsica sobre els tractaments que Club Natació Granollers portarà a terme sobre les seves dades de caràcter personal:

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable de Tractament

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS (CNG) amb domicili social al Carrer Lluís Companys 8, 08401 Granollers (Barcelona) i CIF G08500670.

Tractaments de dades i les seves finalitats

1 – Gestió de la inscripció de participants a l’esdeveniment corresponent, amb les següents finalitats:

  • Gestionar la inscripció per a la participació a l’esdeveniment corresponent.
  • Tramitar el pagament corresponent per a fer la inscripció (si s’escau).
  • Gestionar qualsevol incidència o reclamació relacionada amb o entre els representants legals dels menors i els Responsables del Tractament.
  • Publicar els llistats d’inscrits i classificacions dels participants en les instal·lacions on es dugui a terme el campionat, així com a internet i les pàgines webs corporatives de l’entitat.
  • Captar, reproduir, utilitzar, publicar i difondre fotografies i vídeos dels menors amb finalitats informatives i de difusió d’activitats, i de l’esdeveniment a través d’internet, les pàgines webs corporatives i xarxes socials de l’entitat.

2 – Accions de màrqueting, publicitat i enviament de comunicacions comercials, amb la finalitat d’enviar als usuaris comunicacions comercials per vies electròniques (mms, sms, email, etc.) amb finalitats publicitàries i promocionals sobre productes, serveis, informació, novetats, promocions i esdeveniments del Club Natació Granollers.

3 – Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar que ser contactat, amb la finalitat de mantenir en una llista de supressió amb la confirmació d’aquells usuaris que hagin sol·licitat la supressió de les seves dades a l’oposar-se a l’enviament de comunicacions o sol·licitar la cancel·lació de les seves dades personals.

Legitimació de cada tractament

Les bases legitimadores del tractament de les dades personals són les següents:

* L’execució del contracte d’inscripció.

* L’interès legítim de l’entitat respecte al tractament de captació i difusió d’imatges de les imatges dels participants de l’esdeveniment amb caràcter informatiu.

* El Consentiment de l’usuari per a l’enviament de comunicacions comercials amb fins publicitaris i promocionals.

* Compliment de l’obligació legal de mantenir la confirmació d’aquells usuaris que hagin sol·licitat la supressió de les seves dades en una llista de supressió segons l’estipulat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE.

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal i/o previ requeriment legal, judicial o administratiu, com per exemple, de les forces i cossos de seguretat de l’estat, dels Jutjats i Tribunals o de l’Agència Espanyola de Protecció de dades. Tampoc es preveuen transferències internacionals fora de l’Espai Econòmic Europeu.

Termini de conservació

Les dades de caràcter personal dels usuaris es conservaran mentre els representants legals dels menors no exercitin el seu dret d’oposició o supressió de les dades personals. En qualsevol cas, les dades personals seran conservades durant els terminis legalment exigibles per a la prescripció de la reclamació d’accions.

Drets

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat respecte als tractaments de les seves dades que realitzem, enviant la seva petició a l’entitat que procedeixi a:

– CLUB NATACIÓ GRANOLLERS a través de l’adreça de correu electrònic protecciodedades@cngranollers.org, o bé per correu postal a l’adreça carrer Lluís Companys 8, 08401 Granollers (Barcelona), acreditant en tots dos casos la seva identitat.

En el cas que consideri que Club Natació Granollers no ha satisfet correctament l’exercici dels seus drets podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), domiciliada en carrer Jorge Juan, núm. 6, 28001, Madrid (Madrid).

En virtut del que disposa anteriorment, el Sr./Sra signant com a participant a l’esdeveniment o com a pare/mare o tutor/a legal del menor participant a l’esdeveniment, accepta els tractaments de dades personals efectuats per Club Natació Granollers que es detallen en la Política de Privacitat.

Per últim, vostè accepta l’enviament de comunicacions comercials per vies electròniques (sms, mms, email, etc.) sobre productes, serveis, informació, novetats, promocions i esdeveniments pel Club Natació Granollers.

Tanmateix, vostè accepta l’ús de la imatge amb fins informatius i de difusió d’activitats i esdeveniments a través d’internet, les pàgines webs corporatives i xarxes socials per part de Club Natació Granollers.