Sorteig pel Dia Mundial de la Fotografia

Participa al soretig i acaba l’agost de la millor manera!

BASES PROMOCIÓ del Sorteig pel dia mundial de la fotografía

PRIMERA.- EMPRESA ORGANITZADORA

L’empresa PrensaMotor, SL, amb domicili social a Via Augusta, 08006 Barcelona, Espanya amb NIF B17912775, organitza en les dates indicades a continuació i amb fins promocionals en les xarxes socials de Club Natació Granollers, el sorteig “Sorteig pel dia de la fotografia “(en endavant,” la Promoció “) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a residents en territori espanyol, d’acord amb el que disposa l’apartat de condicions per participar-hi.

SEGONA.- BASES DE LA PROMOCIÓ

  1. ÀMBIT TERRITORIAL:

La present Promoció és aplicable a nivell nacional (al territori espanyol).

  1. ÀMBIT PERSONAL:

La present Promoció és d’aplicació, d’acord amb el que s’establirà en els apartats següents, a totes aquelles persones que compleixin els requisits establerts a l’apartat “mecànica de la promoció”, amb subjecció a les presents bases.

  1. DURADA I CADUCITAT DE LA PROMOCIÓ:

La Promoció objecte de les presents bases s’iniciarà el dimecres 19 d’agost de 2020 i durarà fins al dimecres 26 d’agost de 2020, inclòs.

  1. OBJECTE:

L’objectiu de la promoció és fomentar la interacció i l’engagement de la comunitat i premiar la fidelitat dels seguidors de Club Natació Granollers a Instagram.

  1. PREMI:

Un pack CNG format per una tovallola de fitness, un casquet de bany i una màscara del club, o bé un “Entrenament Personal” gratuït.

El premi no és bescanviable pel seu import en metàl·lic, ni per un altre premi, ni susceptible de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador. Queda prohibida la comercialització i / o venda del premi.

La renúncia del premi no atorgarà a l’enunciant dret a indemnització o compensació.

TERCERA.- REQUISITS I MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

Mecànica de la promoció:

Fes una fotografia a les instal·lacions del CNG, puja-la les teves històries d’Instagram amb el Hashtag #CNGEstiuFlash i etiqueta al club @cngranollers des d’un perfil públic, per poder publicar-les com històries des del compte de @cngranollers.

Així mateix, el Club Natació Granollers comunicarà la Promoció tant per Facebook com per Twitter, sent aquestes XXSS purament informatives i NO vàlides per participar en la Promoció, que tindrà lloc únicament a Instagram.

QUARTA.- GUANYADOR

Després de la finalització de la promoció, es realitzarà un sorteig entre tots els participants de la Promoció. S’escollirà un guanyador i un suplent, tots dos seran escollits a través de la pàgina web http://random.org i els seus noms es publicaran en els perfils de XXSS del Club Natació Granollers en la major brevetat possible.

CINQUENA.- LLIURAMENT DEL PREMI

En cas que el guanyador no contacti amb l’empresa organitzadora en un termini de 96 hores a partir de l’anunci d’aquest, es publicarà el nom del suplent i tindrà al seu torn un termini de 72 hores, des de l’anunci, per reclamar-lo. En cas de no poder contactar satisfactòriament amb el guanyador i / o el suplent en els terminis de temps prèviament indicats, el premi quedarà desert. Pel que fa al lliurament del premi, la persona guanyadora haurà de passar a recollir-lo pel Club Natació Granollers, al carrer Lluís Companys n8 (Granollers). Si el guanyador no pogués personar-se a les instal·lacions de club, el premi serà enviat per correu certificat amb les despeses d’enviament per compte i càrrec de la persona guanyadora.

SISENA.- SOL·LICITUDS EXCLOSES DE LA PRESENT PROMOCIÓ

Amb independència del que estableixen els apartats anteriors de les presents bases, queden excloses d’aquesta Promoció, quedant en conseqüència eximit l’Empresa de l’obligació de lliurar el premi, les sol·licituds presentades en qualsevol de les següents situacions: 1.- Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases. 2.- Si les dades proporcionades per participar no fossin vàlides. 3.- Si s’adverteix que la seva participació és fraudulenta.

SETENA.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

A la Promoció no es permetran comentaris o opinions on el contingut es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants.

VUITENA.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que pugui afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció. No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial de el premi.

NOVENA.- XXSS

La Promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera per les XXSS en què es comunicarà (Facebook, Instagram, Twitter) de manera que els participants les alliberen de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin de la mateixa.

DESENA.- CANVIS O ANUL·LACIÓ DE LA PROMOCIÓ

L’Empresa es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

En cas de detectar alguna anomalia o frau, l’Empresa també es reserva el dret d’anul·lar aquesta Promoció per a la persona o persones implicades.

ONZENA.- RECLAMACIÓ

El període de reclamació de qualsevol problema o eventualitat relacionat amb aquesta promoció finalitzarà transcorregut 7 dies des de la finalització de el període promocional.

DOTZENA.- VARIS

La simple participació implica l’acceptació de les bases en la seva totalitat, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència d’això, l’Empresa quedarà alliberada de l’acompliment de l’obligació contreta amb aquest participant. L’Empresa es reserva el dret d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta promoció.