CONSULTA AQUÍ ELS GUANYADORS DEL SORTEIG:

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ A LA PROMOCIÓ

1.- ENTITAT ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

El Club Natació Granollers amb domicili a carrer Lluís Companys, 8 i número identificatiu G08500670 organitza amb finalitats promocionals el sorteig (d’ara endavant, “la Promoció”) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris de les Piscines Municipals de Granollers i majors d’edat d’acord amb el que es disposa en l’apartat de condicions per a participar.

2.-DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció s’iniciarà el dia 16 de març de 2021, i finalitzarà el dia 21 de març de 2021.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

  • Podran participar aquelles persones que tinguin la condició de soci o abonat al Club Natació Granollers.
  • Només podran participar aquells participants que hagin contestat i enviat l’enquesta de satisfacció 2021.
  • Les dades personals amb els quals els participants emplenin el formulari d’inscripció hauran de ser dades veraces.
  • Els Participants només podran inscriure’s una vegada en la present promoció.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Es triaran 3 guanyador/res mitjançant sorteig el dia 22 de març de 2021.

La selecció dels guanyadors i suplents es realitzarà de manera aleatòria a través de la plataforma Sortea2. Sortea2 és una plataforma que garanteix la transparència del resultat del sorteig i com a prova d’això emet un certificat de validesa per a cadascun dels seus sortejos, el resultat dels quals és inalterable per l’organitzador del sorteig, i que qualsevol usuari participant pot sol·licitar a l’organitzador.

El/Els guanyador/res obtindrà/n com a premi: una motxilla esportiva, una dessuadora i un pack de tovallola de piscina i casquet de bany

5.- LIMITACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels particpants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.

El premi lliurat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels Participants, no podent ser canviat per qualsevol altre producte ni per diners.

El Club Natació Granollers es reserva el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació en legal forma, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció.

Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l’acceptació del premi pogués suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumit pel Club Natació Granollers en les presents Bases Legals.

S’estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió del premi, per a efectuar qualsevol reclamació motivada. El Club Natació Granollers es reserva, en cas d’obligada necessitat, el dret de substituir el premi per un altre de similars característiques.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc ser permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres participants.

7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol una altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem a de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no assumeix cap responsabilitat per cap mal o perjudici de qualsevol tipus que poguessin sofrir els Participants, guanyador o tercers.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en aquesta, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control del Club Natació Granollers i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent la pàgina web de participació.

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’empresa responsable del tractament de les seves dades és el Club Natació Granollers, amb domicili en carrer Lluís Companys, 8 de Granollers i número identificatiu G08500670.

El Club Natació Granollers es pren molt de debò la protecció de la seva privacitat i de les teves dades personals. Per tant, la teva informació personal es conserva de manera segura i es tracta amb la màxima cura.

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, cada Participant, amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consent que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporats a un fitxer titularitat del Club Natació Granollers per a tramitar la participació en el concurs i per a comunicar-li el premi en cas que resultés Guanyador.

T’informem que les teves dades personals de contacte seran utilitzats per a les següents finalitats:

  • Gestionar la teva participació al sorteig així com contactar amb tu en cas de resultar guanyador/a.

Els Participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar al Club Natació Granollers, qualsevol modificació d’aquests. El Club Natació Granollers es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot Participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar al Club Natació Granollers de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

Els Participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió, (iii) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, *iv) oposar-se al tractament de les seves dades i (v) sol·licitar la seva portabilitat. Els Participants poden exercir tots aquests drets en la següent direcció d’email protecciodedades@cngranollers.org indicant, el motiu de la seva petició.
Els Participants poden també, enviar la seva petició per correu ordinari a la següent adreça: Club Natació Granollers. Carrer Lluís Companys, 8. 08401 Granollers
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets.

L’Autoritat de Control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

Per a més informació, pots consultar la política de privacitat del Club Natació Granollers a través del següent enllaç.

10.- CANVIS

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Granollers.