Bases del sorteig: quota mensual

Primera. Objecte

L’objectiu és un sorteig promocional entre tots els socis del CNG que portin a un nou soci a tramitar l’alta entre el 12 de setembre al 20 d’octubre de 2017 (acollint-se a la promoció vigent del 50% de descompte en la matrícula). Per cada soci que porti tindrà una participació pel sorteig.
El sorteig està limitat a socis que hagin portat un soci, tramitant la seva alta abans del 20 d’octubre de 2017.

 

Segona. Participació en el sorteig

Poden participar en el sorteig els socis majors de 18 anys (que s’hagin donat d’alta abans del 10 de setembre) que portin un nou soci, en les condicions esmentades al punt anterior.

 

Tercera. Premi

El premi és la quota mensual del mes de novembre.

En cap cas serà el premi canviable per un altre o pel seu valor en metàl·lic.

 

Quarta. Sorteig

El sorteig es farà el proper dia 23 d’octubre de 2017.

 

Cinquena. Comunicació al guanyador

El Club Natació Granollers es posarà en contacte amb el guanyador/a del sorteig i realitzarà un acte públic per fer-li entrega del premi.
El guanyador del premi autoritza al Club Natació Granollers que la seva imatge sigui captada, i publicada a la pàgina web, així com altres mitjans de comunicació destinats a la difusió pública no comercial.

 

Sisena. Modificacions i annexos

El CNG es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, sempre que aquestes estiguin justificades o no perjudiquin als participants, i es comuniquin a aquests degudament.

 

Setena. Acceptació de les condicions del sorteig

En participar en el sorteig, els concursants accepten les presents bases i el criteri del CNG, quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del mateix.