Primera. Objecte

L’objectiu és un sorteig promocional entre tots els socis del Club Natació Granollers que portin a un nou soci a tramitar l’alta entre l’1 al 30 de novembre de 2015.

 

Segona. Participació en el sorteig

Poden participar en el sorteig els socis majors de 18 anys, que no s’hagin acollit a aquesta promoció (és a dir, que siguin socis amb anterioritat a l’1 de novembre de 2015) i que portin un nou soci. Per cada soci que porti tindrà una participació pel sorteig.

 

Tercera. Premi

El premi és un pulsòmetre model FT4 de la marca Polar.

En cap cas serà el premi canviable per un altre o pel seu valor en metàl·lic.

 

Quarta. Sorteig

El sorteig es farà el proper dia 1 de desembre de 2015.

 

Cinquena. Comunicació al guanyador

El Club Natació Granollers es posarà en contacte amb el guanyador/a del sorteig per comprovar la veracitat de les dades aportades al concurs.

Si el guanyador/a no està present al moment del sorteig, el Club Natació Granollers realitzarà un acte públic per fer-li entrega del premi.

El guanyador del premi autoritza al Club Natació Granollers que la seva imatge sigui captada, i publicada a la pàgina web, així com altres mitjans de comunicació destinats a la difusió pública no comercial.

En el cas que no es pugui contactar amb el premiat en el termini de 30 dies, es tornarà a sortejar i així successivament.

 

Sisena. Modificacions i annexos

El Club Natació Granollers es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, sempre que aquestes estiguin justificades o no perjudiquin als participants, i es comuniquin a aquests degudament.

El Club Natació Granollers es reserva el dret d’anul·lar el sorteig si no s’arriba a un mínim de participants.

 

Setena. Acceptació de les condicions del sorteig

En participar en el sorteig els concursants accepten les presents bases i el criteri del Club Natació Granollers, quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del mateix.